DIE SAMESANG

Ons sing baie en ons sing graag – want sang speel ‘n belangrike rol in aanbidding.

Ps. 32:11
“Wees bly in die Here en juig o regverdiges en jubel alle opregtes van hart”.

Ps.100:2
“Dien die Here met blydskap; kom voor Sy aangesig met gejubel”.

 

MUSIEKINSTRUMENTE

Regdeur die Bybel sal u vind dat verskillende Musiekinstrumente in geestelike byeenkomste gebruik is.

Ps.150:4 & 5
“Loof die Here met tamboeryn en koordans. Loof Hom met snarespel en fluit. Loof Hom met helder simbale, loof Hom met klinkende simbale “.

 

HOEKOM KLAP ONS HANDE

Handeklap is ‘n teken van blydskap en uitdrukking van waardering en verering.

Ps. 47:2
“Alle volke klap met die hande, en juig tot eer van God met ‘n stem van gejubel.

2Kon. 11:12
“…en hulle het hom koning gemaak en gesalf en met die hande geklap”.

As ons kan hande klap om sporthelde en andere te vereer, hoeveel te meer kan ons dit nie doen vir die Koning van alle konings, naamlik JESUS CHRISTUS, aan wie al die eer toekom nie.
DIE OPHEF VAN HANDE

Ons hef hande op of klap dit tot eer van die Here. Dit skep ‘n wonderlike ervaring van oorgawe aan die Here.

1 Tim 2:8
“Ek wil hê dat die manne op elke plek moet bid en heilige hande ophef”.

Ps. 141:2
“So sal  ek U prys my hele lewe lank, in U naam my hande ophef” laat my gebed soos reukwerk voor U aangesig staan, die opheffing van my hande soos die dankoffer.

Ps. 63:5
“So sal ek U prys my hele lewe lank, in U naam my hande ophef.

 

LOFPRYSING EN DANKSEGGING

Tydens ons dienste skep ons graag geleentheid om die Here te loof en te dank. Danksegging vir dit wat God vir ons doen en lofprysing vir wie God is.

Ps. 103:1 & 2

“Loof die Here, o my siel en alles wat binne in my is. Sy Heilige Naam! Loof die Here o my siel en vergeet geeneen van Sy weldade nie”.

 

WAAROM IS  DIE LOFPRYSING HARDOP SOMS  EMOSIONEEL

Esra.3:13
“Terwyl baie met gejuig, met blydskap die stem verhef het. En die volk kon die blye gejuig nie onderskei van die volk nie, want die volk het gejuig met groot gejuig, sodat die geluid ver weg gehoor is”.

Luk, 19:37
“Toe begin die hele menigte dissipels God met blydskap te prys met ‘n groot stem”.

 

WAAROM DIE AMEN EN HALELUJA

Neh.8:7 (6)
En Esra het die Here, die grote God, geloof, en die hele volk het geantwoord: Amen, amen! met opheffing van hulle hande; en hulle het hul gebuig en die Here aanbid met die aangesig na die aarde toe.

Ps. 106:48
“Geloofd sy die Here, die God van Israel van ewigheid tot ewigheid! En laat  die volk sê: Amen Halleluja.

Lees ook 1Kor. 14:16 en Open. 19:3 – 6.

 

TALESANG / SPRAAK

Onthou as ons in ‘n vreemde taal spreek of sing, spreek ons direk tot God en dit is alleenlik die Heilige Gees wat iemand in staat stel om op hierdie vlak met God te kommunikeer.

1Kor. 14:2
“Want hy wat in ‘n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God want niemand verstaan dit nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede.

1Kor. 14:14
“Want as ek in ‘n taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar.

Vers 15
“Maar hoe staan die saak dan? Ek sal met die gees bid (dan dig ek in tale), maar ek sal ook met die verstand bid (nl. Om in ‘n verstaanbare taal te bid) ek sal met die gees Psalmsing (m.a.w. tale sing) maar ek sal ook met die verstand Psalmsing.

 

TALE UITLEG

1Kor 14:39
“Daarom broers, beywer julle om te profeteer (m.a.w. om deur die openbaring van die Heilige Gees ‘n boodskap van die Here aan die gemeente te bring in ‘n verstaanbare taal) en moenie verhinder dat daar in tale gespreek word nie”.

1Kor. 14:1-18
“Ek dank God dat ek meer in tale spreek as julle almal”(Paulus)

Volgens 1Kor. 14:1-18
“Spreek jy verborgenhede deur die Gees” tensy daardie vreemde taal uitgelê word.

1Kor. 14:1-18
“Daarom moet hy wat in ‘n taal spreek, bid dat hy dit kan uitlê. Maar as daar geen uitleg is nie, laat hy in die gemeente swyg en laat hy met homself en met God spreek”.

 

WAAROM BID ONS MET HANDOPLEGGING EN SALF ONS MET OLIE

U sal moontlik opmerk dat ons soms, tydens ons dienste, mense uitnooi wat siek is of in  nood is, om vir hulle te bid met handoplegging of hulle met olie salf.

Mark.16:17
“EN vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg… in My Naam sal hulle duiwels uitdryf… op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word.

Jak. 5:13-14
“Is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. ‘Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep, en laat hulle oor hom bid nadat hulle hom in die Naam van die Here met olie gesalf het.